Kontaktirajte nas

Centrala: +385 (0)52 511 522
Fax: +385 (0)52 511 326
E-mail: info(at)vodnjan.hr

Pisarnica:

UO za opću upravu, gospodarstvo, EU projekte i javnu nabavu

Odsjek za opće poslove, društvene djelatnosti, lokalnu i mjesnu samoupravu

Odsjek za proračun i financije

Odsjek za pravne poslove

Odsjek za gospodarstvo, EU projekte i javnu nabavu

UO za prostorno uređenje, komunalni sustav, gradnju i zaštitu okoliša

Odsjek za prostorno uređenje i gradnju

Odsjek za komunalni sustav i zaštitu okoliša

Komunalni redari

Korisne informacije o projektu ''Izgradnja reciklažnog dvorišta Grada Vodnjan – Dignano''

Kontakt Contrada d.o.o.  

Adresa sjedišta: Trg slobode 2, 52 215  Vodnjan
Tel: 052  382 009
Fax: 052  382 007
E-mail: contrada(at)contrada.hr
Web : www.contrada.hr

Kontakt osoba reciklažno dvorište
Roberto Fabro
Tel : 052 382 009
E-mail: roberto.fabro(at)contrada.hr

Adresa reciklažnog dvorišta
Antonio Smareglia 67, Vodnjan

Radno vrijeme reciklažnog dvorišta
Ponedjeljak – Petak: 08:00 – 12:00h
Subota: 08:00 – 16:00h
Nedjelja i Praznik : zatvoreno
 

O reciklažnom dvorištu    

Reciklažno dvorište je nadzirani ograđeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada te predstavlja prvu stepenicu u procesu recikliranja (svaki postupak oporabe, kojima se otpadni materijal prerađuje u proizvode, materijale ili tvari za izvornu ili drugu svrhu, osim u energetske svrhe). Stoga postojanje reciklažnog dvorišta na određenom području u svakom slučaju pozitivno utječe na povećanje stope recikliranja otpada kako na lokalnoj tako i na regionalnoj i nacionalnoj razini.

Tretira se kao građevina za gospodarenje otpadom, te kao takva mora biti predviđena u prostornom planu i zahtjeva izradu tehničke dokumentacije za ishođenje potrebnih dozvola sukladno Zakonu o gradnji i drugim važećim propisima.
Jedinica lokalne samouprave izvršava obvezu odvojenog prikupljanja problematičnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na način da, među ostalim, osigura funkcioniranje jednog ili više reciklažnih dvorišta, odnosno mobilne jedinice na svom području jedinica lokalne samouprave.
Pri odabiru lokacije reciklažnog dvorišta, jedinica lokalne samouprave dužna je osigurati da prostorni razmještaj reciklažnih dvorišta, odnosno način rada mobilne jedinice omogućava pristupačno korištenje istih svim stanovnicima područja za koje su uspostavljena reciklažna dvorišta, odnosno mobilne jedinice.
Jedinica lokalne samouprave koja ima više od 1.500 stanovnika dužna je osigurati funkcioniranje najmanje jednog reciklažnog dvorišta i još po jedno na svakih idućih 25.000 stanovnika na svojem području.

Izgradnja reciklažnog dvorišta na području Grada Vodnjan - Dignano imati će pozitivan utjecaj u procesu održivog gospodarenja otpadom jer će doprinijeti da se znatna količina posebnih vrsta otpada ne odlaže   na odlagališta otpada nego da bude odvojeno prikupljena te zaprimljena unutar reciklažnog dvorišta poštujući svu zakonsku regulativu. Glavna funkcija reciklažnih dvorišta je da se smanji količina otpada koji će biti direktno odlagan na odlagališta u obliku miješanog komunalnog otpada na način da se izvrši njegovo odvojeno prikupljanje i selekcija kako bi se u što većoj mjeri mogao pripremiti za proces ponovne uporabe, recikliranja.
Također, bolja informiranost građana o važnosti odvojenog prikupljanja komunalnog otpada, obavještavanjem stanovnika na području grada Vodnjana da će realizacijom projekta na svom području imati reciklažno dvorište te moći predati otpad bez naknade doprinijet će održivom gospodarenju otpadom i unaprjeđenju sustava gospodarenja otpadom jer će se problematični otpad, glomazni otpad i druge sastavnice komunalnog otpada manje odlagati u spremnike za miješani komunalni otpad ili nepropisno odbacivati u okoliš.

Zakonski okviri i akti
Reciklažno dvorište se nalazi na području Industrijske zone Vodnjan sjever , na adresi Antonio Smareglia 67,Vodnjan.
Građevna čestica je : k.č. br. 3986/1 i 3987/1, k.o. Vodnjan  čija je površina  2 000 m2.
Sukladno Pravilniku o gospodarenju otpadom (NN 117/17) u sklopu izgradnje reciklažnog dvorišta nabavlja se i potrebna oprema.
Projektom je predviđeno da 100% stanovništva na području grada Vodnjana  bude obuhvaćeno provedbom informativno-obrazovnih aktivnosti i aktivnosti promidžbe i vidljivosti s ciljem upoznavanja s ulogom reciklažnog dvorišta u cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom i pravilnim odvajanjem otpada u kućanstvima te se planira provedba ukupno 12 informativno-obrazovnih radionica po mjesnim odborima, u školama i vrtićima.
Po dovršetku projekta, reciklažnim dvorištem će upravljati komunalno poduzeće Contrada d.o.o.  kao pružatelj komunalne usluge na području Grada Vodnjan - Dignano  te se planira da će se u prvoj punoj kalendarskoj godini nakon ishođenja uporabne dozvole ukupno u reciklažnom dvorištu prikupiti 110   tona otpada.
Razdoblje provedbe projekta : veljača  2018. –  svibanj 2019.

 

U nastavku doznajte više o komunalnom otpadu, vrstama otpada, odvajanju otpada, namjeni i financiranju projekta te informativno obrazovnim aktivnostima za građanstvo.