Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Lokacije za zbrinjavanje građevinskog otpada

Građani s područja Grada Vodnjan–Dignano mogu zbrinuti do 2 m³ građevnog materijala na lokaciji kamenoloma Tivoli – Vindrijan (Labinska ulica, Pula)  besplatno dok  za veće kolićine obraćuna se naknada od 15 kuna po toni odloženog građevinskog materijala.

Podsjećamo kako je odlaganje građevinskog otpada (kao i ostalog otpada) izvan određenih lokacija  prekršajno kažnjivo od 3.000,00 do 10.000,00 kuna za fizičke osobe te od 300.000,00 do 700.000,00 kuna za pravne osobe (članak 167. Zakona o održivom gospodarenju otpadom NN br. 94/2013).

Aktualnosti