Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Savjet mladih Grada Vodnjana-Dignano

 

Na temelju čl. 35 Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12,19/13), čl. 10. Zakona o savjetima mladih (NN br. 41/14), čl. 34. Statuta Grada Vodnjana-Dignano ("Službene novine Grada Vodnjana-Dignano" broj 02/09, 02/10 i 02/13) te čl. 6. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Vodnjana - Dignano ("Službene novine Grada Vodnjana-Dignano" , br .02/14), Gradsko vijeće Grada Vodnjana-Dignano na 4. redovnoj sjednici održanoj dana 30. listopada  2017. godine,  donosi

RJEŠENJE
O IZBORU ČLANOVA
SAVJETA MLADIH GRADA VODNJANA-DIGNANO

 

I

U Savjet mladih Grada Vodnjana - Dignano biraju se:

1. MATTEO MOSCARDA

Zamjenik: TEO MOROSIN

2. SANJA RACAN

Zamjenik: MIHAEL BEGOVIĆ

3. ALEX RISTIĆ

Zamjenik: DRAGO MANDIĆ

4. KRISTINA MALJIĆ

Zamjenica: ANDRINA MIŠAN

5. ANTONIO VITASOVIĆ

Zamjenik: MARIN PEKICA

6. MATEA MACAN

Zamjenik: LEON PACEK

7. IVANA PAJKOVIĆ

Zamjenik: MATEO HOLIK

II

Članovi Savjeta Mladih Grada Vodnjana-Dignano biraju se na tri godine.

 

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u «Službenim novinama Grada Vodnjana-Dignano».

 

KLASA:021-05/17-01/05
URBROJ:2168-04-02-17-12
Vodnjan-Dignano, 30. listopada 2017.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA VODNJANA-DIGNANO
PREDSJEDNIK
prof. Corrado Ghiraldo

 

 

Zakon o savjetima mladih (NN 41/14)

 

Aktualnosti