Kontaktirajte nas

Centrala: +385 (0)52 511 522
Fax: +385 (0)52 511 326
E-mail: info(at)vodnjan.hr

Pisarnica:

UO za opću upravu, gospodarstvo, EU projekte i javnu nabavu

Odsjek za opće poslove, društvene djelatnosti, lokalnu i mjesnu samoupravu

Odsjek za proračun i financije

Odsjek za pravne poslove

Odsjek za gospodarstvo, EU projekte i javnu nabavu

UO za prostorno uređenje, komunalni sustav, gradnju i zaštitu okoliša

Odsjek za prostorno uređenje i gradnju

Odsjek za komunalni sustav i zaštitu okoliša

Komunalni redari

Savjet mladih Grada Vodnjana-Dignano

Na temelju čl. 35 Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12,19/13), čl. 10. Zakona o savjetima mladih (NN br. 41/14), čl. 34. Statuta Grada Vodnjana-Dignano ("Službene novine Grada Vodnjana-Dignano" broj 02/09, 02/10, 02/13 i 02/18) te čl. 6. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Vodnjana - Dignano ("Službene novine Grada Vodnjana-Dignano", br. 02/14), Gradsko vijeće Grada Vodnjana-Dignano na 30. redovnoj sjednici održanoj dana 24. studenog  2020. godine,  donosi

RJEŠENJE

O IZBORU ČLANOVA SAVJETA MLADIH GRADA VODNJANA-DIGNANO

I

U Savjet mladih Grada Vodnjana - Dignano biraju se:

KRISTINA MALJIĆ (PREDSJEDNICA)

Zamjenik: IVO MIŠAN

TONI MOSCARDA

Zamjenik: DOMINIK MALJIĆ

MATEA MACAN

Zamjenica: ANA ZEBA

AGNEZA MEDANČIĆ

Zamjenik: DRAGO MANDIĆ

ANTONIO VITASOVIĆ (ZAMJENIK PREDSJEDNIKA)

Zamjenica: VALENTINA VITASOVIĆ

PAOLA TESSER

Zamjenik: ERIC OSTONI

ANA ROJNIĆ

Zamjenica:ANDRINA MIŠAN

II

Članovi Savjeta Mladih Grada Vodnjana-Dignano biraju se na tri godine.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u «Službenim novinama Grada Vodnjana-Dignano».

KLASA:021-05/20-01/08

URBROJ:2168-04-02-20-7

Vodnjan-Dignano, 24. studeni  2020.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VODNJANA-DIGNANO

PREDSJEDNIK

Corrado Ghiraldo, prof.

 

Zakon o savjetima mladih (NN 41/14)

 

Aktualnosti